Strona Główna

ZARZĄDZENIE NR 17/2020

REKTORA  RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

z dnia 11 września 2020 r

 

w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickiego 2020/2021  w Radomskiej Szkoły Wyższej

 

Na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Radomskiej Szkoły Wyższej w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Kształcenie w Radomskiej Szkole Wyższej (zwanej dalej RSW lub Uczelnią) na studiach pierwszego  stopnia kierunku Pielęgniarstwo w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywa się  w trybie hybrydowym (mieszanym) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną  interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia
 2. Zajęcia z przedmiotów, które ze względu na etap kształcenia lub specyfikę nie mogą być prowadzone w trybie zdalnym, odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie RSW. Dotyczy to w szczególności zajęć praktycznych, laboratoryjnych na kierunku Pielęgniarstwo.

 

§ 2

 1. Wszystkie zajęcia na studiach w trybie zdalnym są prowadzone w formie synchronicznego kontaktu ze studentami na platformie MS Teams w terminach wskazanych w planach zajęć.
 2. Zmiana terminu odbywania zajęć wymaga zgody studentów i zgłoszenia tego faktu odpowiednio w Dziale Nauczania/Dziekanacie  w celu dokonania korekty rozkładu zajęć.

 

§ 3

Uczelnia zapewnia pracownikom dostęp do sprzętu informatycznego i Internetu w swojej siedzibie. Pracownicy mogą korzystać z sieci w salach dydaktycznych wcześniej zarezerwowanych w Dziale Nauczania.

 

§ 4

 1. Zajęcia dla studentów będą prowadzone:
  1. od dnia 18 września 2020 roku – studenci pierwszego studiów stacjonarnych,
  2. od dnia 25 września 2020 roku – studenci drugiego i trzeciego roku studiów
 2. Na pierwszych zajęciach prowadzący ma obowiązek przedstawić studentom wymagania konieczne do zaliczenia przedmiotu. Sposób zaliczenia przedmiotu powinien być przedstawiony w dwóch wariantach:
  1. wariant zaliczenia zajęć w siedzibie Uczelni (w przypadku możliwości przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu z danego przedmiotu na terenie RSW) oraz
  2. wariant zdalny – w przypadku     braku    możliwości   zaliczenia w siedzibie Uczelni.

 

§ 5

Uczelnia zastrzega sobie prawo przywrócenia prowadzenia wszystkich zajęć w siedzibie RSW w wypadku zniesienia stanu epidemii albo wprowadzenia wyłącznie zdalnego kształcenia w wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej. Przywrócenie zajęć  w  siedzibie   RSW   zostanie   ogłoszone   z    odpowiednim    wyprzedzeniem.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 11 września 2020 r.

 

Rektor Radomskiej Szkoły Wyższej

                                                                                Dr Zbigniew Kwaśnik

ZARZĄDZENIE NR 12 /2020

REKTORA  RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

z dnia 1 lipca 2020 r.

 

w sprawie szczególnego funkcjonowania Radomskiej Szkoły Wyższej z okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

Na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Radomskiej Szkoły Wyższej w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§1

Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii COVID-19 wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do odwołania/  określa się organizację kształcenia     i  wprowadza się szczególne  zasady funkcjonowania Radomskiej Szkoły Wyższej  w roku akademickim 2020/2021 określone w zarządzeniu.

 

§2

 1. Każdy członek społeczności uczelnianej oraz inne osoby przebywające na terenie Uczelni zobowiązani są do przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zwanych dalej „wymogami higieniczno-sanitarnymi”.
 2. Aktualne wymogi higieniczno-sanitarne, o których mowa w ust. 1, ogłaszane  są  na stronie  internetowej Uczelni
 3. Zabrania się przebywania na terenie Radomskiej Szkoły Wyższej  osób:
  1. zakażonych wirusem SARS-CoV-2 lub
  2. u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 lub
  3.  zamieszkujących z osobą, u której występują objawy, o których mowa.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów mogących wskazywać na zachorowanie w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, pracownik/ student powinien pozostać w miejscu zamieszkania i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania porady medycznej, a w przypadku zalecenia przez lekarza pozostania w miejscu zamieszkania lub poddania się dalszym badaniom – poinformować o tym fakcie rektora lub kanclerza , celem podjęcia dalszych działań w Uczelni. 

 

§3

Publiczne wydarzenia, spotkania, zgromadzenia i uroczystości na terenie  Radomskiej Szkoły Wyższej , mogą odbywać się za uprzednią zgodą rektora lub kanclerza. Za zachowanie wymogów higieniczno-sanitarnych odpowiedzialna jest osoba, która wystąpiła o zgodę. Uczestnictwo może być uzależnione od wcześniejszej rejestracji lub poddania się czynnościom związanymbowiązującymi wymogami higieniczno-sanitarnymi.

 

§4

 1. W przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych w  formie stacjonarnej, w obiektach Radomskiej Szkoły Wyższe,  prowadzący zajęcia są zobowiązani do ich realizacji w sposób zapewniający przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania związanych z realizacją wymogów higieniczno-sanitarnych poleceń prowadzących zajęcia oraz innych pracowników Uczelni, pod rygorem odmowy wpuszczenia na zajęcia lub nakazu natychmiastowego opuszczenia zajęć.
 2. Nauczyciel akademicki planujący przeprowadzenie zajęć w formie stacjonarnej,  zamiast w systemie zdalnym,  powinien,  z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, powiadomić Dyrektora Administracyjnego drogą e-mailową  – basia@rsw.edu.pl  o powyższym  zamiarze, w celu odpowiedniego przygotowania organizacji takich zajęć, pod względem przestrzegania reżimu sanitarnego.

 

§5

 W celu dostosowania pomieszczeń dydaktycznych w budynkach RSW do prowadzenia zajęć wprowadza się obowiązek:

 1. umieszczenia w każdym pomieszczeniu dydaktycznym dozownika z płynem do dezynfekcji rąk
 2. czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń dydaktycznych, w których przeprowadzane będą zajęcia
 3. dezynfekcji urządzeń sanitarnych i powierzchni dotykanych przez wiele osób – 2 razy dziennie
 4. oznaczenia w salach miejsc/krzeseł/stanowisk pracy, które mogą być zajmowane
 5. regularnego wietrzenia pomieszczeń dydaktycznych przez prowadzących zajęcia (po zakończeniu zajęć danej grupy i w przerwach);
 6. umieszczenia na drzwiach każdej z toalet informacji o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób, które mogą przebywać wewnątrz

 

§6

Zalecenia dotyczące pracy w pomieszczeniach Radomskiej szkoły Wyższej;

 1. W pomieszczeniach, na korytarzach oraz w innych częściach wspólnych należy zachować dystans wynoszący minimum 1,5 metra.
 2. W pomieszczeniu powinien być zachowany dystans pomiędzy stanowiskami pracy minimum 1,5 metra.
 3. Każdy pracownik powinien korzystać z osobnych urządzeń, sprzętu, przyborów itp. Jeśli nie jest to możliwe, zalecana jest częsta dezynfekcja wspólnie wykorzystywanych urządzeń, sprzętu, przyborów itp.

§7

Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem  podpisania i ma zastosowanie od   dnia  1 lipca 2020 r.

 

  Rektor Radomskiej Szkoły Wyższej

Dr Zbigniew Kwaśnik

MNiSZW 20.05.2020 r.

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji

 

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

 

Informacje zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury, Wojewodów, Marszałków i banków

 

Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do Ministra Infrastruktury, a także Wojewodów i Marszałków Województw oraz do banków udzielających kredytów studenckich.

 

Komunikat rektora z dnia 28.04.2020 r

W związku z kolejnym rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego, Radomska Szkoła Wyższa wstrzymuje wszystkie zajęcia dydaktyczne w siedzibie Uczelni od 28 kwietnia do 24 maja 2020 roku.

 

Podobnie jak poprzednio prowadzący zajęcia nauczyciele akademiccy stosują zdalne formy nauczania, kontaktując się mailowo lub telefonicznie ze studentami.

Informacja Dziekana RSW w Radomiu z dnia 23.04.2020 r.

w sprawie Apelu Wojewody Mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła z prośbą o zaangażowanie studentów we wspieraniu podopiecznych Domów Pomocy Społecznej

 

Studenci RSW na kierunku Pielęgniarstwa, którzy odpowiedzą na apel Wojewody Mazowieckiego i w ramach wolontariatu będą wspierać pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej będą mogli ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w trakcie odbywania wolontariatu. Podstawą jest zaświadczenie wydane przed podmiot, w którym student odbywał wolontariat Wzór oświadczenia do pobrania na stronie RSW w Radomiu (Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu). Zaświadczenie musi zawierać:

 • pieczęć nagłówkową instytucji, w której student odbywał wolontariat,
 • imię i nazwisko studenta,
 • czas odbywania wolontariatu z podaniem liczby godzin wolontariatu dziennie lub tygodniowo i łącznej liczby godzin wolontariatu,
 • wykaz czynności, które student wykonywał w trakcie odbywania wolontariatu,
 • podpis i pieczątkę osoby go wydającej.

 

Dziekan Wydziału

dr n. med. Iwona Czerwińska Pawluk

Skip to content